Select Page


 

Contact Us

10 + 13 =


 

Huaqiang North, Futian, Shenzhen  

6km apart

Lok Ma Chau Station, Hong Kong

Lok Ma Chau Station, Hong Kong

Huaqiang North Station, Shenzhen

Quick visit to electronics malls in Huaqiangbei